Informacje bieżące

Poprawiono: 07 listopad 2019
Administrator strony

Do napisania tej informacji, skłoniła nas jedna ze słuchaczek studiów podyplomowych: „Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wybierz studia podyplomowe realizowane w NODN”                                                                                                                           

A więc…

…jacy jesteśmy?

 

- nie okłamujemy nauczycieli,

- realizujemy proces kształcenia ustawicznego w oparciu o przepisy prawa,

- organizujemy i prowadzimy formy doskonalenia nauczycieli także w oparciu
o badania potrzeb nauczycieli,

- opracowaliśmy i stosujemy wewnętrzny system jakości,

- zapewniamy wykwalifikowana kadrę wykładowców,

- zapewniamy nowoczesna bazę dydaktyczna,

- uczelnie patronackie organizują w oparciu o naszą bazę, studia podyplomowe (kwalifikacyjne – minimum 3 semestry i 400 godzin zajęć + 120 godzin praktyki pedagogicznej) oraz studia doskonalące (liczba semestrów uzależniona jest od programu studiów),

- nie prowadzimy na studiach zajęć e-learningowych, bo wychodzimy z założenia, że komputer i informacje tak, ale nie zastąpią one żywego kontaktu z wysokiej klasy specjalistą…

 

Czy chciałbyś być leczony przez lekarza, który skończył studia prowadzone wyłącznie online?

 

 

… oraz jakimi nie jesteśmy i nie będziemy:

 

- nie okłamujemy nauczycieli,

- nie organizujemy studiów podyplomowych kwalifikacyjnych 2 semestralnych,

- nie nakazujemy nauczycielom podpisywania umów z uczelnią 4 miesiące przed inauguracją zajęć,

- nie organizujemy studiów podyplomowych dwusemestralnych z wpisywaniem na świadectwie trzech semestrów i pobieranie czesnego za trzy semestry.

Niektórzy organizatorzy studiów podyplomowych w ofertach nie określają charakteru studiów (doskonalące czy kwalifikacyjne). Osoba odpowiadające na uczelni za studia podyplomowe odpowiada, że jeśli nie ma określonego charakteru studiów, to są one doskonalące.

 


 

Najbliżej do rozpoczęcia zajęć w sobotę 12.10.2019 r. są kierunki:

 

- logopedia,

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

- przygotowanie pedagogiczne,

- autyzm,

- oligofrenopedagogika

- gimnastyka, rytmika i taniec
w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
- nauczanie techniki w szkole

 

Czekamy na kandydatów na studia podyplomowe (kwalifikacyjne)


 

KOMUNIKAT 7

Studia podyplomowe (kwalifikacyjne)

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- czas trwania – 3 semestry,
- łączna liczba godzin – 440 (+ 60 godzin praktyk)

Studia adresowane są do osób:

 • pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dziennik Ustaw nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 6 sierpnia 2014 roku zmieniające w/w rozporządzenie.
 • posiadających dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogicznym, posiadającym przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela, czynnych zawodowo nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Ogólne cele kształcenia:

Absolwent studiów nabywa umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2, wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, znajomości technik nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji, wiedzy o historii, kulturze krajów anglojęzycznych.

WYKAZ MODUŁÓW KSZTAŁCENIA (m.in.)

 

I moduł: Ogólne przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i metodyczne

- warsztaty metodyczne (muzyka, gry i zabawy w kształceniu językowym dzieci;CLIL) – 50h
- warsztaty komunikacji – 20h
- wybrane zagadnienia z pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka – 10h

Razem 80 godzin – 16 ECTS

II moduł: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

- dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej
  i wczesnoszkolnej

Razem 50 godzin – 10 ECTS

III moduł: Przygotowanie w zakresie merytorycznym

- wstęp do nauki o języku
- wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia 
  społecznego
- fonetyka praktyczna
- pisanie
- czytanie i słuchanie
- konwersacje
- gramatyka praktyczna
- wybrane zagadnienia z anglojęzyczny literatury dziecięcej

Razem 280 godzin – 56 ECTS

IV moduł: Przedmioty uzupełniające

- wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela
- prawo oświatowe
- emisja głosu

Razem 30 godzin – 6 ECTS


KOMUNIKAT 6

Studia podyplomowe (kwalifikacyjne)

Spektrum autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza, terapia i edukacja

- czas trwania – 3 semestry,
- liczba godzin – 540 zajęć w tym 150 godz. praktyki pedagogicznej

Wykaz przedmiotów:

- Pedagogika specjalna,
- Wybrane zagadnienia z psychiatrii,
- Elementy psychologii klinicznej małego dziecka,
- Zaburzenia rozwoju – wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu 
   i Zespołem Aspergera ( Q-Chat, M-Chat),
- Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 
  – kontekst indywidualny,
- Praca z młodzieżą i dorosłymi z autyzmem i Zespołem Aspergera,
- Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu  i Zespołem Aspergera 
   – metody pracy,
- Spektrum autyzmu i Zespół Aspergera – kryteria i narzędzia do rozpoznawania 
   (ICD 10, DSM V),
- Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera,
- Mowa i komunikacja osób ze spektrum autyzmu  i Zespołem Aspergera 
  – metody pracy,
- Nauczanie i wychowanie uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera,
- Elementy neurologii dziecięcej,
- Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 
  – stosowana analiza zachowania,
- Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczna,
- Wspomaganie środowiska rodzinnego – budowanie relacji – elementy metody RDI,
- Seminarium dyplomowe,
- Metody komunikacji alternatywnej,
- Metodyka pracy z osobami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera – tworzenie 
   indywidualnych programów terapeutycznych (IPET, KIPU, indywidualne programy),
- Metodyka pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 
  – metody pracy,
- Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela, prawo oświatowe, prawo       
   pomocy 
społecznej.


KOMUNIKAT 5

Koleżanki i Koledzy, Nauczycieli, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie. Mamy dla Was dwie propozycje. 

Pierwsza to kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą.

- czas trwania – 2 semestry,
- liczba godzin – minimum 210 w tym praktyka pedagogiczna 60 godzin,
- odpłatność – 1 200 zł za semestr.

Ramowy program kursu:

 1. Przywództwo edukacyjne w szkole – 20 godz.
 2. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego – 35 godz.
 3. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku – 20 godz.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi – 25 godz.
 5. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
  – 40 godz.
 6. Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym – 20 godz.

KOMUNIKAT 4

Druga oferta to studia podyplomowe: Zarządzanie instytucja oświatową
w zreformowanym systemie edukacji „Menedżer oświaty”

- czas trwania – 2 semestry,
- liczba godzin – 290 w tym 60 godz. praktyki kierowniczej,
- czesne 1200 zł za semestr.

Program

 1. Podstawy zarządzania – współczesne metody zarządzania
 2. Prawne podstawy systemu edukacji
 3. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 4. Projektowanie programu pracy szkoły
 5. Wybrane problemy psychologii organizacji
 6. Wybrane problemy socjologii organizacji
 7. Kierowanie zespołami ludzkimi
 8. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 9. Podstawy oświatowej teorii organizacji
 10. Komunikacja interpersonalna
 11. Seminarium dyplomowe

 KOMUNIKAT 3

 

INAUGURACJA ZAJĘĆ 28.09.2019 r. godz. 9.00


Uprzejmie informujemy, że nareszcie utworzyła się grupa słuchaczy, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w doskonaleniu nt:

„Praca z uczniem autystycznym”

Inaugurację zajęć planujemy na przełomie
września/października 2019 r.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt (tel. 16 678 32 01)
Są jeszcze wolne miejsca

 

Zapraszamy!


 KOMUNIKAT 2

 

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW 
NA STUDIA PODYPLOMOWE 
EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZOLNEJ 

 Zgodnie z informacją uzyskaną z Uczelni w dniu 04.09.2019 r. prowadzącej studia podyplomowe, ten rok szkolny, jest ostatnim rokiem obowiązywania standardu w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oznacza to, że możemy prowadzić nabór na studia podyplomowe 3 semestralne z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, od przyszłego roku obowiazywać będą studia tylko magisterskie (5 letnie). Inauguracja zajęć 28.09.2019 r. godz. 10.00 

                                          INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA                                                                                                                

1.Czas trwania 3 semestry – studia kwalifikacyjne. Studia dwusemestralne nie dają
   kwalifikacji do prowadzenia zajęć.

2.Odpłatność za semestr 1 100 zł.

3.Wykłady i ćwiczenia prowadzi kadra naukowo – dydaktyczna Uniwersytetu
   Rzeszowskiego.

4. Zasady rekrutacji:

I termin do 27.09.2019 r.

II termin do 15.10.2019 r.

5. Tematyka zajęć:

Psychologia dziecka w wieku wczesnoszkolnym,

Psychologia dla nauczycieli,

- Pedagogika wczesnoszkolna,

Metodyka kształcenia zintegrowanego,

- Metodyka edukacji polonistycznej,

- Edukacja środowiskowa i ekologiczna  z metodyką,

- Diagnoza i terapia pedagogiczna,

- Dydaktyka ogólna i szczegółowa dla nauczycieli,

- Metodyka edukacji matematycznej,

- Pedagogika przedszkolna,

- Edukacja muzyczna z metodyką,

- Pomoc medyczna – ratownicza,

- Komunikacja interpersonalna,

- Metodyka edukacji przedszkolnej,

- Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką,

- Seminarium dyplomowe,

- Kultura fizyczna z metodyką,

- Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

- Kształcenie i wychowanie integracyjne w szkole,

- Logopedia.

            Łącznie 360 godzin zajęć w tym 150 godzin praktyk:

      - 75 godzin w przedszkolu,
      - 75 godzin w klasach I-III

ZAPRASZAMY!

 


 KOMUNIKAT 1

 

TRWA NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE (kwalifikacyjne) z LOGOPEDII

Dzisiaj kolejna informacja, uczelni patronackich,
współpracujących z nami w zakresie kształcenia ustawicznego

Studia podyplomowe (kwalifikacyjne) 4 semestry. Ogółem 605 godzin. Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo – dydaktyczni Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujący się tematyką logopedyczną. Wysoko wykwalifikowana kadra wyższych Uczelni, daje gwarancję na wysoki poziom merytoryczny zajęć. Znają to nasi absolwenci, którzy w przeszłości uczestniczyli w zajęciach. Dodać należy, że Ośrodek Krakowski jest jednym z najsilniejszych ośrodków logopedycznych w kraju.                           

Zasady przyjęcia na studia – kolejność zgłoszeń.

Dokument ukończenia studiów:

– absolwent otrzymuje, przewidziane ustawą, świadectwo studiów podyplomowych, uzyskuje tytuł logopedy dyplomowanego, uprawniającego do wykonywania zawodu logopedy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno – psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych. Ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania własnych gabinetów logopedycznych.Tak szerokich uprawnień nie daje kierunek logopedia szkolna, prowadzony przez niektóre uczelnie wyższe w kraju. 

Tematyka zajęć:

 • Wstęp do logopedii,
 • Biomedyczne podstawy logopedii,
 • Psychologiczne podstawy logopedii,
 • Ontolingwistyka,
 • Elementy neuropsychologii,
 • Fonetyka i fonologia języka polskiego,
 • Wiedza o języku polskim dla logopedów,
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyslalia, alalia,
 • Zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja,
 • Podstawy foniatrii dla logopedów,
 • Ortofonia z kulturą żywego słowa
 • Procedury i strategie postępowania logopedycznego,
 • Praktyka logopedyczna,
 • Psychologia rozwojowa,
 • Zaburzenia komunikacji językowej – oligofazja,
 • Zaburzenia komunikacji językowej - dyzartria/anartria,
 • Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci bilingwalnych,
 • Zaburzenia komunikacji językowej – jąkanie,
 • Zaburzenia komunikacji językowej – autyzm,
 • Dykcja z emisją głosu,
 • Neuropsychologia i neurologia dziecięca,
 • Elementy ortodoncji,
 • Elementy audiologii dla logopedów,
 • Pedagogika specjalna,
 • Lingwistyczna analiza tekstów zaburzonych,
 • Wczesna interwencja logopedyczna,
 • Terapia logopedyczna osób starszych - strategie postępowania,
 • Zaburzenia komunikacji językowej – niedosłuch,
 • Zaburzenia komunikacji językowej – afazja,
 • Informatyka dla logopedów,
 • Seminarium - projekt dyplomowy.

Zapraszamy osoby zainteresowane
o pilny kontakt z nami


 

 

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.