Kursy doskonalące

Poprawiono: 16 czerwiec 2020
Administrator strony

 OFERTA DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z dnia 28 maja 2019 r. poz.1045) planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powinno odbywać się z czynnym udziałem samych nauczycieli, wykładowców NODN oraz z udziałem nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty. 

                                                                                                                       W bieżącym roku szkolnym nie udało się przeprowadzić właściwego procesu badania potrzeb doskonalenia nauczycieli w związku z panującą pandemią. Stąd uznaliśmy, że w roku szkolnym 2020/2021 powtórzymy nasze propozycje z poprzedniego roku uzupełnione o zgłoszone przez nauczycieli oraz wykładowców nowe propozycje.

Plan doskonalenia opracowany na rok 2019/2020 realizowany był tylko do lutego 2020 r. i jego realizacja została wstrzymana w związku z panującą pandemią. Pomimo dokonanego naboru nie zrealizowaliśmy kilku form doskonalenia nauczycieli. Planujemy włączyć je do planu na rok 2020/2021. Są to niżej wymienione propozycje:

-  Problemy edukacyjne dzieci z zaburzeniami   

   integracji  sensorycznej – 3 grupy,

-  Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju 

    dziecka – 3 grupy,

- Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -

   spektrum autyzmu – 3 grupy,

-  Podstawy logopedii – 3 grupy.

 

Powyższe formy doskonalenia zawodowego planujemy zrealizować w pierwszej kolejności tj. wrzesień – październik.

 

                I Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Lp. Przedmiot lub obszar tematyczny Liczba godzin
1. Jak zapewnić placówce przedszkolnej stabilną pozycję na rynku edukacyjnym 15 godz.
2. Zabawowy aspekt nauki czytania wśród dzieci 3, 4, 5 letnich 15 godz.
3. Jak pozyskiwać rodziców do realizacji zadań przedszkola 15 godz.
4. Wykorzystanie form ruchu rozwijającego w pracy z dzieckiem przedszkolnym 10 godz.
5. Wykorzystanie pedagogiki zabawy w pracy z przedszkolakami 20 godz.
6. Promocja zdrowia w przedszkolu 10 godz.
7. Planowanie pracy pedagogicznej w przedszkolu 10 godz. 
8. Terapia pedagogiczna w pracy przedszkolnej 10 godz.
9. Ekspresywna metoda pracy z wierszem (przedszkole i klasy I-III) 15
10. Praca z kanonem lektur w klasach I-III 15
11. Tendencje rozwojowe współczesnej literatury dla dzieci 15
12. Biblioterapia 10

II Nauczanie zintegrowane i przedmiotowe problematyka

psycho – pedagogiczna

Lp. Przedmiot lub obszar tematyczny Liczba godzin
1. Nowy model ucznia – wyzwania dla nauczycieli szkoły i rodziców 10 godz.
2. Zadania dyrektora w procesie oceny pracy własnej i nauczycieli 10 godz.
3. Metody aktywne w nauczaniu zintegrowanym 15 godz.
4. Ocena pracy nauczyciela sposobem na podnoszenie jakości pracy szkoły 10 godz.
5. Coaching w pracy nauczyciela 10 godz.
6. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej/przedszkolnej 10 godz.
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkołach w świetle przepisów prawa oświatowego 5 godz.
8. Kontrola zarządcza w placówce oświatowej 10 godz.
9. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminów międzynarodowych 30 godz.
10. Nowe metody nauczania 15 godz.
11. Metody odziaływań wychowawczych 15 godz.
12. Warsztaty artystyczne 10 godz.
13. Praca z zachowaniami trudnymi w oparciu o stosowaną analizę zachowań 50 godz.
14. Potencjał przyrodniczy i kulturowy województwa podkarpackiego i możliwości jego wykorzystania do celów dydaktycznych 30 godz.
15. Innowacyjne metody nauczania. CLIL, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe 40 godz.
16. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu na poziomie biegłości językowej B2 30 godz.
17. Uwolnij potencjał swoich uczniów 3 godz.
18. Jak uczyć języka angielskiego w zgodzie z mózgiem?
Czyli neurodydaktyka w praktyce
2 godz.
19. Jak wygładzić pracę z listą słów? 2 godz.
20. Sytuacje kryzysowe i traumatyczne w życiu ucznia 10 godz.
21.   Funkcjonowanie ucznia z  rodziny dysfunkcjonalnej - analiza
  w kontekście nauki o przywiązaniu
6 godz.
22. Pozytywna dyscyplina jako  alternatywa tradycyjnego  systemu
kar i nagród

10 godz.

23. Jak przeciwdziałać dysleksji? 4 godz.
24. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka 6 godz.
25. Motywowanie uczniów do nauki 10 godz.
26. Relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic 16 godz.
27. Praca zespołowa w procesie radzenia sobie z uczniem trudnym 10 godz.
28. Praca pedagogiczna z klasą w oparciu o proces grupowy 10 godz.
29. Uczeń w kłopocie. Jak sobie radzić w sytuacji poważnego kryzysu emocjonalnego 5 godz.
30. Dziecko ze spektrum autyzmu, a zaburzenia integracji sensorycznej 8 godz.
31. Problemy edukacyjne dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej 8 godz.
32. Zaburzenia koncentracji  uwagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej u dzieci z niepełnosprawnością ruchową 6 godz.
33. Uczeń z ADHD 20 godz.
34. Praca z uczniem autystycznym 20 godz.
35. Praca z uczniem sprawiającym  trudności wychowawcze 15 godz.
36.

Gry, zabawy i tańce integracyjne

12 godz.
37. Polskie tańce narodowe 12 godz.
38. Tańce towarzyskie 12 godz.
39. Gry i zabawy ruchowe 12 godz.
40. Gimnastyka przy muzyce i piosence 12 godz.
41. Rytmika z elementami tańca w wychowaniu przedszkolnym
i wczesnoszkolnym
12 godz.
42. Świetlica szkolna, czyli, w co się bawić po lekcjach 12 godz.
43. Sztuka komunikowania się z dziećmi w teorii i praktyce, czyli jak mówić, aby nas słuchano i jak słuchać żeby do nas mówiono 12 godz.
44.

Edukacja zdrowotna w teorii  i praktyce

12 godz.
45. Plastykoterapia 8 godz.
46.

Twórczy samorozwój z elementami arteterapii

8 godz.
47.

Trening kreatywności

8 godz.
48.

Arteterapia w pracy nauczyciela

8 godz.
49. Praca arteterapeutyczna  z dziećmi 8 godz.
50.

Warsztaty twórcze i artystyczno-edukacyjne

16 godz.
51.

How to teach vocabulary efficiently-through collocations

1,5 godz.
52. „LLL- Let’s Laugh & Learn”- Humor w nauczaniu języków obcych 2 godz.
53. General, lexical and grammar revisions - powtórki językowe 1,5 godz.
54. Praca z długim tekstem, czyli jak nie zanudzić słuchaczy 3 godz.
55. Polisensoryczne czytanie tekstu literatury dziecięcej
i młodzieżowej
25 godz.
56.

Zaburzenia mowy pochodzenia korowego u dzieci

10 godz.

57. Mózgowe porażenie dziecięce w praktyce logopedycznej 10 godz.
58. Agresja w szkole, mowa nienawiści 6 godz.
59. Humor w nauczaniu – nauczanie przyjazne mózgowi

6 godz.
60.

Jak nie dać się zmanipulować i nie manipulować innymi

6 godz.
61. Myślenie wizualne w edukacji, czyli jak prosty obraz wspiera inteligentne notowanie, procesy kreatywnego myślenia i efektywnego zapamiętywania 6 godz.
62. Gry i humor w edukacji 6 godz.
63. Mapy myśli – zarządzanie informacją 10 godz.
64. Współpraca nauczyciela wychowawcy i nauczanie przedmiotu
z rodzicami
10 godz.
65. Nauczyciele i rodzice to realizatorzy wspólnej polityki Państwa 10 godz.
66. Jak organizować wywiadówki 6 godz.
67. Związki i zależności pomiędzy rodzina a szkołą 6 godz.
68. Podstawy wiedzy logopedycznej 10 godz.
69. Jak opiekować się dzieciem z autyzmem  12 godz.

 

 III Technologie informacyjne w nauczaniu

 

Lp. Przedmiot lub obszar tematyczny Liczba godzin
1. Metodyka i techniki zdalnego nauczania  20 godz. 
2. Możliwości wykorzystywania elektronicznych zasobów edukacyjnych w pracy z uczniem 10 godz.
3. Współpraca ucznia i nauczyciela w dobie nowych technologii - jak wykorzystać TIK? 10 godz.
4. Komputerowe systemy informatyczne – wykorzystanie wyszukiwarek bibliotecznych w pracy nauczyciela. Katalog OPAC w praktycznych ćwiczeniach 10 godz.
5. Informacja naukowa i źródła informacji dla nauczycieli. Cywilizacja wiedzy. Biblioteczne wyszukiwarki specjalistyczne 10 godz.
6. Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela-EXEL w przykładach 10 godz.
7.

Działalność informacyjna biblioteki (szkoły) z wykorzystaniem technologii informacyjnej

10 godz.
8. Edukacja medialna w bibliotece (szkole) 10 godz.
9. Monotypia jako technika plastyczna pobudzająca kreatywność ucznia. Artystyczne warsztaty kreatywnego myślenia i działania dla nauczycieli. Przykłady obudowy dydaktycznej takich zajęć 10 godz.
10. Akwarela jako technika plastyczna pobudzająca kreatywność ucznia. Artystyczne warsztaty kreatywnego myślenia i działania dla nauczycieli. Przykłady obudowy dydaktycznej takich zajęć 10 godz.
11. Sposoby prowadzenia zajęć  artystyczno- teatralnych  dla dzieci w młodszym wieku szkolnym na przykładzie „Teatrzyku na Patyku” w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Artystyczne warsztaty kreatywnego myślenia i działania. Przykłady obudowy dydaktycznej takich zajęć 10 godz.

IV kursy kwalifikacyjne – czego można na nich się nauczyć i czy to się opłaca?

Przepisy prawa uniemożliwiają osobom, które nie są czynnymi zawodowo nauczycielami, zdobycie kwalifikacji pedagogicznych poprzez ukończenie kursu kwalifikacyjnego. Osoby te mogą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne m.in. w trakcie studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)

Wykaz ramowych programów kursów kwalifikacyjnych

Lp. Nazwa ramowego programu kursu Wymiar godzin
 1.

kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

 

220
 2.

 kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki  
 zawodu

220
 3.

 kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla  
 nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących
 z młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie

220

4.

 kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego 

 

220

 

 

 

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.