Kursy doskonalące

Poprawiono: 25 maj 2018
Administrator strony

 

 

Oferta doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu

        Temat zajęć                                           Zakres tematyczny Liczba godzin

1.Innowacyjne metody nauczania. CLIL, czyli zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe

                                                                                                               Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską Skierowana do nauczycieli pragnących podwyższyć swoje kwalifikacje ucząc swojego przedmiotu częściowo po angielsku oraz  studentów planujących zawód nauczyciela. Kurs mógłby być zaprojektowany jako kurs metodyczny (dla osób, które znają język angielski) lub kurs językowo – metodyczny – łączący naukę języka specjalistycznego oraz wiedzę metodyczną  jak uczyć swojego przedmiotu w języku angielskim w szkole.                                                                                            

40 godz.

2.Humour in the classroom Warsztaty metodyczne poświęcone wykorzystaniu humoru
w nauce języka obcego.
3 godz.
3. Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu na poziomie biegłości językowej B2

Przygotowanie do egzaminu na poziomie biegłości językowej B2

30 godz.
4. Uwolnij potencjał swoich 
    uczniów

Jak powszechnie wiadomo, praca z uczniem to nie tylko nauczanie samego języka, lecz także rozwijanie umiejętności i kompetencji życiowych uczniów?
Jednym z najskuteczniejszych sposobów uwalniania zasobów kreatywności uczniów jest tworzenie opowiadań, historyjek i anegdot. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną pomysły jak w atrakcyjny sposób zaangażować uczniów w tworzenie tego typu tekstów i jak wzbogacić niektóre z nich kreatywnymi zasobami internetu.

3 godz.

5. Jak uczyć języka angielskiego  w zgodzie z mózgiem?

Czyli neurodydaktyka w praktyce.

Dzięki zaawansowanym urządzeniom technologicznym
już bardzo dużo wiemy o tym, jak działa mózg ludzki.
Wiedza ta, przeniesiona na płaszczyznę edukacji, pozwala organizować proces nauczania w sposób przyjazny dla mózgu uczniów, a tym samym bardziej efektywny. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia z zakresu neurodydaktyki,
a także praktyczne ćwiczenia do wykorzystania
w klasie, które pozwolą uwolnić mózg uczniów.

2 godz.

6.Jak wygładzić pracę
   z listą słów?

Pomimo tego, że listy słów znajdują się w prawie każdym podręczniku do języka angielskiego, prawie nigdy nie są wykorzystywane jako pomoc naukowa podczas zajęć. Często postrzegane przez uczniów jako raczej szorstkie i nietykalne są przez nich po prostu ignorowane. Fakt ten może wydawać się zaskakujący, jednak głęboko wierzę w to, że zwykła lista słów może dać początek wielu atrakcyjnym ćwiczeniom, które chcę zaprezentować podczas warsztatu.            

2 godz.

7.Kreatywne zasoby sieci

Technologia sama w sobie przestaje być atrakcyjną nowością dla naszych uczniów, gdyż mają z nią kontakt w każdej chwili i na każdym kroku. Wykorzystywanie technologii i zasobów internetu staje się motywujące dla naszych uczniów tylko wtedy, kiedy wyszukujemy najbardziej niecodziennych i kreatywnych narzędzi. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane kreatywne narzędzia do wykorzystania zarówno w klasie jak
i indywidualnie przez uczniów w domu.

2 godz.

8.Sytuacje kryzysowe  
   i traumatyczne
   w życiu ucznia

W życiu każdego dziecka/ucznia mogą wystąpić trudne sytuacje życiowe, które związane są przeżywaniem traumy
i kryzysu. Warsztat ma na celu przybliżenie i omówienie katalogu sytuacji, które często są bagatelizowane lub niezrozumiane przez wychowawców czy nauczycieli. Następnie planowane jest omówienie etapów przeżywania żalu i kryzysu oraz zdiagnozowanie objawów towarzyszących dziecku w trudnej sytuacji.

10 godz.

9.Funkcjonowanie ucznia
 z  rodziny dysfunkcjonalnej -
 analiza w kontekście nauki
 o przywiązaniu

Dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcjonalnej pełni określone role i prezentuje katalog trudnych zachowań.
Jego funkcjonowanie w szkole jest ściśle związane
z przyjętym w rodzinie systemem kar i nagród,
z prezentowaniem przez rodziców postaw oraz z rodzajem więzi i relacji, jakie panują w systemie rodzinnym. Warsztat z elementem wykładu ma na celu przybliżenie powyższych wiadomości oraz zwrócenie uwagi nauczycieli na potrzeby
i zachowania ucznia wychowującego się
w rodzinie dysfunkcjonalnej.

6 godz.

10.Pozytywna dyscyplina jako  alternatywa tradycyjnego  systemu
kar i nagród

Łamanie regulaminu klasy, nieprawidłowe, agresywne
i trudne zachowania uczniów, są częstym zjawiskiem
w szkole, a ponadto trudnym dla grona pedagogicznego. Warsztat ma na celu omówienie zasad pozytywnej dyscypliny, logicznych i naturalnych konsekwencji, zasad postępowania z uczniem, komunikacji oraz zasad kontraktu. Całość postępowania metodycznego opiera się na podstawowej zasadzie poszanowania godności dziecka-ucznia oraz konsekwentnego wdrażania modelu postępowania zgodnie z pozytywną dyscypliną (tzn. dyscypliną z sercem).

10 godz.

11.Jak przeciwdziałać dysleksji?

- Dysleksja – ustalenia terminologiczne

- Nauka czytania w świetle badań naukowych

- Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

- Propozycje zajęć i aktywności

4 godz.

12.Wczesna interwencja terapeutyczna.

Stymulacja rozwoju dziecka

- Rozwój sprawności motorycznej i manualnej                                                   - Rozwój  percepcji  słuchowej                                                                    - Rozwój  spostrzegania wzrokowego,                                                         - Rozwój mowy                                                                                               - Rozwój  zachowań społecznych oraz emocji                                                                                                      - Etapy rozwoju zabawy,                                                                                  - Lateralizacja                                                                                              - Propozycje zajęć i aktywności

6 godz.

13.Możliwości wykorzystania   elektronicznych zasobów
edukacyjnych w pracy
z uczniem

Zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat możliwości wykorzystania elektronicznych zasobów edukacyjnych
w pracy z uczniem.  Poprzez realizację szkolenia uczestnik szkolenia zapozna się z ofertą komercyjnych oraz otwartych cyfrowych zasobów edukacyjnych.

10 godz.

14.Współpraca ucznia 
i nauczyciela w dobie nowych technologii – jak wykorzystywać TIK?

Poznanie możliwości współpracy ucznia i nauczyciela
w dobie nowych technologii, a w szczególności  refleksja
nad rolami ucznia i nauczyciela w czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych w wykorzystaniem TIK.

10 godz.

15.Monotypia jako technika
plastyczna pobudzająca
kreatywność ucznia

Warsztaty kreatywnego myślenia i działania.

10 godz.

16.Komputerowe systemy   informatyczne.

Wykorzystanie wyszukiwarek bibliotecznych w pracy nauczyciela. Katalog OPAC w praktycznych ćwiczeniach.

10 godz.

17.Informacja naukowa
i źródła  informacji dla nauczycieli.

Cywilizacja wiedzy. Biblioteczne wyszukiwarki specjalistyczne.

10 godz.

18.Arkusz kalkulacyjny
w pracy nauczyciela.  EXCEL w przykładach
                                                                                                                            W czasie zajęć m.in. posługiwanie się formułami, analiza danych, praca z wykresami, korzystanie z filtrów.

15 godz.

19.Motywowanie uczniów
do nauki

- Zrozumieć zjawisko motywacji

 - Uświadomić sobie swoją rolę w procesie motywowania
    i demotywowania ucznia

 - Poznać zasady i sposoby zwiększające motywację
   ucznia

8 godz.

20.Relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic

- Zrozumieć istotę relacji interpersonalnej w kontaktach 
   nauczyciela z uczniem i rodzicem

- Uświadomić sobie własne mechanizmy stosowane
   w relacjach, te ułatwiające i te utrudniające relacje

- Poznać skuteczne strategie budowania relacji  
  prowadzące do konstruktywnego kontaktu,        
  zmniejszające bezradność

16 godz.

21.Praca zespołowa
w procesie radzenia sobie
z uczniem trudnym

 

  - Zrozumienie i doświadczenie idei pracy zespołu

  - Poznanie procedur umożliwiających pracę zespołu

  - Zastosowanie pracy zespołu do analizy przypadku
    ucznia  trudnego.

10 godz.

22.Praca pedagogiczna
z klasą w oparciu o proces grupowy

- Zrozumienie zjawiska grupy i procesów grupowych

  - Poznanie teorii ról grupowych

  - Poznanie technik diagnozy grupy

  - Przeanalizowanie technik i sposobów pracy z grupą 
    ukierunkowaną na cele
wychowawcze

10 godz.

23.Uczeń w kłopocie. Jak sobie radzić w sytuacji poważnego kryzysu emocjonalnego

 - Poznanie i zrozumienie istoty sytuacji kryzysowej.

 - Zakres interwencji nauczyciela w sytuacji kryzysu.

 - Umiejętność tworzenia i korzystania z procedur
    interwencyjnych.

5 godz

24.Integracja sensoryczna 
z elementami dogoterapii   wspomaganie rozwoju dziecka

                                                                                                                                - Integracja Sensoryczna, co to takiego?                                                          - Zaburzenia SI                                                                                                  - Pojęcie dogoterapii oraz formy dogoterapii                                                                                                          - Wspomaganie rozwoju dziecka dzięki połączeniu obu  
   metod                                                 
- Propozycje zajęć i aktywności

8 godz.

25.Dziecko ze spektrum autyzmu, a zaburzenia integracji sensorycznej

                                                                                                                               - Autyzm, Zespół Aspergera – pojęcie, etiologia                                                                        - Co to jest Integracja Sensoryczna?                                                                - Jakie zaburzenia SI najczęściej występują u dzieci ze  
  spektrum autyzmu?                                                                                                           - Sposoby wspomagania dzieci ze spektrum, propozycje
  aktywności

8 godz.

26.Problemy edukacyjne dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

- Co to jest SI?                                                                                Jakie zaburzenia Integracji Sensorycznej występują
najczęściej?                                                                                   W jaki sposób zaburzenia SI wpływają na problemy
edukacyjne dzieci i jak się objawiają?                                                                        - Propozycje wspomagania dziecka z problemami
  edukacyjnymi

8 godz.

27.Zaburzenia koncentracji  uwagi i koordynacji wzrokowo – ruchowej
u dzieci  z niepełnosprawnością ruchową

- Rodzaje niepełnosprawności ruchowej 
- Wpływ niepełnosprawności ruchowej na koncentrację 
   uwagi oraz koordynację wzrokowo – ruchową
- Forma zabawowa najlepszą motywacją
   w pokonywaniu  trudności

6 godz.

28.Kontrola zarządcza
w praktyce oświatowej

-        Kontrola tradycyjna, a kontrola zarządcza/

-        Cel kontroli zarządczej

-         Analiza standardów kontroli zarządczej

-         Zarządzanie przez cele

-         Kontrola zarządcza nowym modelem zarządzania,

-         Analiza ryzyka

-         Zasady dokumentowania kontroli zarządczej

5 godz.

29.Uczeń z ADHD

-        Co to jest ADHD, objawy zespołu. Odróżnianie objawów ADHD od innych trudnych zachowań.

-        Strategie pracy z trzema grupami objawów.

-        Budowanie rutyny, czyli „check listy” a ADHD.

-        Wydawanie poleceń, praca na poprzeczce.

-        Technika Magiczne 1-2-3. Pochwały, nagrody,

            system żetonowy.

-        Techniki, które zapobiegają występowaniu trudnych zachowań.

-        Zasada Premacka. Konsekwencje. Wybuchy agresji impulsywnej. Umowa na trudną nową sytuację.

-        Zasady negocjowane i nienegocjowane, czyli uczenie podejmowania wyborów.

-         Współpraca szkoła-dom.

20 godz.

30.Praca z uczniem autystycznym

-        ABC autyzmu.

-        Diagnoza autyzmu i Zespołu Aspergera.

-        Diagnoza funkcjonalna PEPR-R.

-        Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu.

-         Konstruowanie IPET.

-        Mowa i komunikacja u dzieci
z autyzmem.

-        Trening umiejętności społecznych.

20 godz.

31.Praca z uczniem sprawiającym  trudności wychowawcze

-        Analiza przyczyn występowania trudności wychowawczych.

-         Czynniki sprzyjające konstrukcyjnej reakcji nauczyciela na trudne zachowania ucznia.

-        Budowanie strategii pracy
z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.

-        Zasady pracy. Zawieranie kontraktu z uczniem.

15 godz.

32.Gry, zabawy i tańce

integracyjne

 

12 godz.

33.Polskie tańce narodowe  

12 godz.

34.Tańce towarzyskie  

12 godz.

35.Gry i zabawy ruchowe   12 godz.
36.Gimnastyka przy muzyce i piosence  

12 godz.

37.Rytmika z elementami tańca w wychowaniu przedszkolnym

i wczesnoszkolnym

 

12 godz.

38.Ruch przy muzyce
w terapii indywidualnej
i grupowej
 

12 godz.

39.Choreoterapia 
z elementami tańca
 

12 godz.

40.Balonowe kreacje, czyli
zwierzaki i balkonowe dekoracje
 

6 godz.

41.Świetlica szkolna, czyli,
w co się bawić po lekcjach
 

12 godz.

42.Sztuka komunikowania się z dziećmi w teorii i praktyce, czyli jak mówić, aby nas słuchano i jak słuchać żeby do nas mówiono  

12 godz.

43. Edukacja zdrowotna
     w teorii  i praktyce

 

12 godz.

44. Plastykoterapia

- Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu języka wizualnego
  sztuk plastycznych

- Zapoznanie uczestników z metodami i technikami
  wykorzystywanymi w plastykoterapii

- Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się 
  różnorodnymi środkami warsztatowymi wykorzystywanymi   
  w plastykoterapii

8 godz.

45.Twórczy samorozwój  
z elementami arteterapii

- Strategia postrzegania

- Strategia dostrzegania problemu

- Strategia rozwiązywania problemów

- Samorealizowanie się w pełni ludzkiej
  osoby w oparciu o proces komunikowania
  się, o proces dialogu

- Indywidualny proces samotworzenia

8 godz.

46.Trening kreatywności

- Teoria i metodyka kreatywności

- Trening kreatywności w praktyce

- Metody twórczego rozwiązywania
  problemów

- Ćwiczenie kreatywności

8 godz.

47.Arteterapia w pracy
 nauczyciela

- Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu arteterapii

- Zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się
  różnorodnymi środkami warsztatowymi wykorzystywanymi
  w arteterapii przez sztuki wizualne

- Zastosowanie arteterapii we wspomaganiu rozwoju
  zdolności dzieci i młodzieży

- Zastosowanie arteterapii we wspomaganiu dzieci
  z deficytami psychofizycznymi

8 godz.

48. Praca arteterapeutyczna
 z dziećmi

- Arteterapia w pracy nauczyciela dzieci w wieku młodszym
  szkolnym (m.in. specyfika rozwoju dzieci w wieku 
  młodszym szkolnym, metody pracy arteterapeutycznej
  z dziećmi, praca arteterapeutyczna w specyficznych
  sytuacjach szkolnych)

- Arteterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
(m.in. metody i techniki pracy arteterapeutycznej z dzieckiem niepełnosprawnym fizycznie/psychicznie, elementy bajkoterapii i teatroterapii)

8 godz.

49. Praca arteterapeutyczna
z dorosłymi

- Arteterapia w pracy z dorosłymi osobami (m.in. służąca
  lepszemu samopoznaniu, rozwojowi kompetencji
  społecznych poprzez działania twórcze, odkrywanie
  i wyzwalanie ukrytych talentów, chęć zmiany postawy
  życiowej).

 - Arteterapia w pracy z dorosłymi osobami
   z niepełnosprawnością (m.in. specyficzne cele pracy,
   organizacja, przykładowe scenariusze zajęć)

8 godz.

50.Warsztaty twórcze
 i artystyczno-edukacyjne

- Autoedukacja,
- Umiejętności aktywności indywidualnej i pracy w grupie

- Eksperymentowanie, ujawnianie i przekształcanie
   osobistych refleksji,
- Poznanie przykładowych scenariuszy warsztatów 

- Tworzenie warsztatów

16 godz.

51. How to teach vocabulary
 efficiently-through
 collocations

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli języka angielskiego gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej sugerujące jak zainspirować uczniów do pracy nad kolokacjami. Prowadząca pokazuje szereg ćwiczeń aktywizujących zmuszających do interakcji językowych przy użyciu wyrażeń kolokacyjnych. Uczestnicy mogą się przekonać jak uwrażliwić uczniów na związki językowe, jak na bazie już znanych słów budować nowe związki frazeologiczne
i skutecznie poszerzać swoje słownictwo.

1,5 godz.

52.„LLL- Let’s Laugh & Learn”- Humor w nauczaniu języków obcych

Wszyscy lubimy się śmiać,…jak więc uczyć z humorem?
Albo jak humor wykorzystać w dydaktyce? Warsztaty zachęcają nauczycieli języka angielskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do eksplorowania różnych śmiesznych aspektów codziennego życia, które z powodzeniem mogą być wykorzystane w klasie językowej. Jak wykorzystać dowcipy, rysunki satyryczne, fragmenty komedii do nauczania języka do komunikacji językowej.

2 godz.

53.General, lexical and grammar revisions - powtórki językowe

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych kl.4-6, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zostaną zapoznani
z szeregiem ćwiczeń aktywizujących oraz technikami jak szybko przygotować lekcję powtórkową, gdy koncentrujemy się na gramatyce, leksyce, bądź zależy nam na ogólnojęzykowej powtórce, gdzie ww. aspekty służą komunikowaniu się

1,5 godz.

54.Praca z długim tekstem, czyli jak nie zanudzić słuchaczy

Temat mówi sam za siebie…. nic dodać, nic ująć.
Pokazane zostaną techniki pracy z tekstem nieco dłuższym niż standardowy sms. Jak zachęcić młodego człowieka do czytania? Pokażą to warsztaty przeznaczone dla nauczycieli języków obcych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3 godz.

55.Around the World, Around the Word- vocabulary teaching reflecting neurodidactic
approach - inspirations
to BOOST communication

Neurodydaktyka coraz śmielej wkracza do klasy językowej. Nauczanie przyjazne mózgowi ma same zalety: pozwala szybciej zapamiętać nowe słownictwo, motywuje do uczenia się, angażuje mózg uczniów w większym niż tradycyjne uczenie w zakresie. Nie sposób nie wykorzystać tych atutów. Jak to zrobić? Odpowiedź znajdziecie państwo biorąc udział w proponowanym doskonaleniu

2 godz.

56.Warmers and activities for Monday mornings, Friday afternoons or rainy days… Rozgrzewki językowe i inne ćwiczenia aktywizujące są przydatne w nauczaniu języka angielskiego. Każdy nauczyciel szkoły podstawowej, gimnazjalnej czy ponadgimnazjalnej powinien być wyposażony w wachlarz ćwiczeń na dni, kiedy niekoniecznie mamy zamiar skupiać się na „poważnych rzeczach”. Jak ciekawie rozpocząć lekcję, jak inaczej przejść do następnej części książki,
co robić zaraz po sprawdzianie, jak wypełnić 10 min lekcji…?
Na te pytania odpowiemy w proponowanym doskonaleniu

1,5 godz.

57. Error correction

Techniki poprawy błędów językowych w nauczaniu języka angielskiego. Jak robić to efektywnie i delikatnie tak, aby zmotywować a nie zniechęcić? Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

1,5 godz.

58.Teaching vocabulary efficiently

Warsztat szkolący w technikach efektywnego uczenia
słownictwa. Teoria skutecznego uczenia zostanie przekuta
na praktyczne ćwiczenia, które wymagają zaangażowania
od ucznia i które w rezultacie powodują skuteczną akwizycję nowego materiału leksykalnego.

1,5 godz.

59.Young learners – play
or challenge?

Jak uczyć dzieci i jak uczynić uczenie ich efektywnym?
Na bazie teorii postaramy się scharakteryzować skutecznego nauczyciela i metody, jakimi się posługuje w nauczaniu dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Dzięki narzędziom, które pokażemy nauczanie Young Learners
jest nie tylko wyzwaniem, ale i zabawą.

3 godz.

60.Polisensoryczne czytanie tekstu literatury dziecięcej
i młodzieżowej

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z pracą
z tekstem literatury w oparciu o subiektywizację odbioru oraz kanały polisensoryczne. Przedmiot obejmuje cykl warsztatów
z omówieniem, dotyczących tekstów literatury dla dzieci
i młodzieży (najczęściej poetyckich), realizowanych metodą ekspresywnego wykonania utworów literackich. Metoda opiera się na wielokanałowym przekazie i odbiorze utworu (słowo, obraz, gest). Wzbogaca metodę werbalną i stwarza możliwość przeżycia i rozumienia utworu literackiego.

25 godz.

61.Literatura dla dzieci

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z rozwojem
i problematyką literatury dla dzieci i młodzieży; poznanie
i zrozumienie przez słuchaczy zmieniających się potrzeb czytelniczych dziecka i specyficznego sposobu odbioru dzieła literackiego przez dziecko w różnych grupach wiekowych; określenie miejsca literatury we współczesnej kulturze; zapoznanie ze współczesną literaturą i książką
dla dziecka; kształtowanie umiejętności wyboru repertuaru czytelniczego dla potrzeb edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej w wyniku zapoznania się
z lekturami zawartymi w kanonie; przygotowanie słuchacza do pracy wychowawczej i dydaktycznej z książką i literaturą dziecięcą.

25 godz.

62.Zaburzenia mowy 
pochodzenia korowego
u dzieci.

1. Wczesne uszkodzenia i niedokształcenia mózgu u dzieci – problemy terminologiczne i klasyfikacje w ujęciu neurologopedii
2. Przyczyny encefalopatii
3. Modele rozwoju mowy dzieci z uszkodzeniami mózgu – ujęcie neurolingwistyczne
4. Psychofizyczne umiejętności warunkujące nabywanie języka u dzieci z uszkodzonym mózgiem
5. Problemy językowe dzieci dotkniętych alalią, alalią prolongatą, afazją dziecięcą, niedokształceniem mowy
o typie afazji – płaszczyzna fonetyczno-fonologiczna, morfologiczna, składniowa, semantyczna i pragmatyczna języka
6. Procedura postępowania neurologopedycznego
w przypadku wczesnych uszkodzeń mózgu u dzieci
7. Przypadki wczesnych uszkodzeń mózgu – analiza nagrań video

8. Umiejętności językowe dzieci dotkniętych  alalią, alalią prolongatą, afazją dziecięcą, niedokształceniem mowy
o typie afazji – analiza nagrań audio
9. Strategie postępowania neurologopedycznego
w przypadku wczesnych uszkodzeń mózgu – filmy instruktażowe
10. Budowanie kompetencji gramatyczno-leksykalnej u dzieci dotkniętych alalią, alalią prolongatą, afazją dziecięcą, niedokształceniem mowy o typie afazji – terapia neurologopedyczna

6 godz.

63.Mózgowe porażenie
dziecięce w praktyce
logopedycznej1. Wczesne uszkodzenia mózgu u dzieci – problemy
     terminologiczne i klasyfikacje w ujęciu neurologopedii
2. Przyczyny encefalopatii
3. Dyzartria i anartria a mózgowe porażenie dziecięce
4. Biologiczne determinanty mowy w zespole mpd.
5. Zaburzenia motoryczne w dyzartrii o podłożu mpd.
6. Zaburzenia zmysłowe w dyzartrii o podłożu mpd.
7. Zaburzenia intelektualne w dyzartrii o podłożu mpd.
8. Strategie i procedury postępowania logopedycznego
    w zespole mpd.

6 godz.

64. Biblioterapia
      i bajkoterapia

Wykorzystanie literatury dzieci i młodzieży

w terapii pedagogicznej

30 godz.

65. Psychologia metodyka

Techniki pamięci

16 godz.

66. Organizacja
      i zarządzanie

Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi

210 godz.


 

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.