RODO

Poprawiono: 15 czerwiec 2018
Administrator strony

PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Ustawy:

Akty wykonawcze:

Dyrektywy unijne:

WZÓR INFORMACJI OBOWIĄZUJĄCEJ W NODN

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Kilińskiego 12, 37-700 Przemyśl, reprezentowany przez Dyrektora,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu / wpisać cel/ na podstawie

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f / wybrać właściwy/*- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**w przypadku wybrania f) wymienić prawnie uzasadnione interesy

  1. ***odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą (podać nazwę odbiorców lub kategorię odbiorców,
  2. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres …..dni/lat
  3. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych  
  4. posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie - /dotyczy tylko sytuacji gdy w pkt 3) był wpisany Art. 6 ust. 1 lit. a czyli gdy dane przetwarzamy na podstawie zgody osoby/
  5. Pani/Pana dane osobowe mamy zamiar przekazywać do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – /gdy ma to zastosowanie/,
  6. ****Pani/Pana dane osobowe będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu /gdy ma to zastosowanie/,
  7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
  8. podanie danych osobowych jest *****dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisu prawa /podać przepis/ , jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować…………………………………

wyjaśnienia:

*Art. 6 ust. 1 Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Akapit pierwszy lit. f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

**w przypadku wybrania f) wymienić prawnie uzasadnione interesy

***„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

„strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

****„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

                ***** właściwe wybrać, jeśli wybierzesz na podstawie przepisów prawa podać przepis

Liczba gości on-line

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.